Regulamin konkursu „Wygraj bilet Euro 2024 VIP ZONE”
(dalej:Regulamin)

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma: Xeon Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Romana Dmowskiego 15b, lok. 61, 43-100 Tychy, KRS 0001093601, NIP 6463011380, REGON 528050644 (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród, o których mowa w § 4 ust. 3, jest Organizator.
 3. Konkurs (dalej: „Konkurs”) nie jest w żaden sposób sponsorowany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane wyłącznie do Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  
 6. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 7. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn.zm.).   
 8. Biorąc udział w konkursie każdy Uczestnik (dalej: „Uczestnik”) oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 9. Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, zostaną wyłączeni w trybie natychmiastowym z udziału w konkursie.
 10. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora za zleceniem od firmy Polcolor Spółka z o.o. ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, KRS 0001030179, REGON 524998725, NIP 1231531637 (dalej: „Zleceniodawca”) w ramach zawartej osobno, między podmiotami, umowy marketingowej w zakresie przygotowania materiałów reklamowych na Targi PLASTPOL wraz z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W Kampanii Konkursu mogą̨ wziąć́ udział wyłącznie osoby pełnoletnie reprezentujące tylko firmy – producentów wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polski będące uczestnikami XXVII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach, ul. Zakładowa 1 w dniach 21.05.2024 – 24.05.2024 r. (dalej: „Targi PLASTPOL”), które spełnią Warunki Konkursu. 
 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i osoby związane, osoby powiązane z firmą  Xeon Design Spółka z o.o. oraz podmioty zewnętrzne współpracujące, w tym Polcolor Spółka z o.o. przy realizacji Kampanii. Dotyczy to również najbliższych członków ich rodzin.
 3. Osoby uczestniczące w Kampanii Konkursu muszą mieć co najmniej 18 lat.
 4. Konkurs rozpocznie się 21 maja 2024 r. o godz. 10:00 i zakończy 3 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 (dalej: „Kampania Konkursu”). 

§ 3. Zadanie konkursowe

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:  
  1. dokonanie zakupu kwalifikowanego na kwotę 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) towarów marki Polcolor – wystawca na targach Plastpol / stoisko D-22.
  2. zgłoszenie dalej na kwestionariuszu Organizatora z załączoną fakturą/fakturami wykonania opisanego zakupu towarów marki Polcolor.
  3. Zgłoszenie powinno być wysłane w trakcie trwania Konkursu drogą e-mailową do Organizatora na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. wykonania kreatywnego – inspirującego odpowiednio zdjęcia / fotografii w zakładzie produkcyjnym osoby biorącej udział w Konkursie z pokazaniem zakupionego towaru marki Polcolor w ramach tego Konkursu. Poza obowiązkiem pokazania zakupionego towaru marki Polcolor pozostałe warunki, w tym udział innych osób oraz innych pracowników jest możliwy w dowolny sposób za zgodą i wg. norm prawnych w tym zakresie.   
  5. przesłania ww. jednego zdjęcia do Organizatora Konkursu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno lub więcej zgłoszeń w Konkursie spełniając opisane powyżej warunki Konkursu np. zgłaszając 3 zgłoszenia do Konkursu po zakupie towarów marki Polcolor 3 x 10 000 PLN. Jeśli zgłoszeń jest więcej Uczestnika obowiązuje do każdego zgłoszenia wykonanie i wysłanie osobno i każdorazowo zdjęcia – fotografii wg powyższych wytycznych.
 4. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:  
  1. Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,  
  2. Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,  
  3. Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,  
  4. Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,  
  5. Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.  
 5. Uczestnik publikując zdjęcie w ramach Konkursu deklaruje, iż publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.  
 6. Organizator powoła od dnia 21.05.2024 r. trzyosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto prześle zgłoszenie konkursowe przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W ramach Konkursu, wraz z spełnionymi jego wymogami nagrodzone zostanie najbardziej kreatywne i inspirujące zdjęcie, najlepsze, zdaniem Komisji Konkursowej, gdzie najlepsze zdjęcie, które osiągnie I miejsce wg Komisji Konkursowej przyzna Nagrodę.
 2. Kryterium oceny zgłoszonych zdjęć konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej będą najlepsze pod względem:
  1. Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką wykonał Uczestnik w celu stworzenia pracy konkursowej,  
  2. Estetyki wykonania – w zależności od formy pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik, oceniana będzie wyrazistość, zrozumiałe sformułowania oraz kreatywność Uczestnika,  
  3. Formy wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie forma pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik – im trudniejsza forma, tym wyżej zostanie oceniona praca konkursowa,  
  4. Zgodność pracy konkursowej z tematyką Konkursu – Praca konkursowe muszą zawierać towar w pokazanym logo marki Polcolor,  
  5. Twórcze i artystyczne podejście do realizacji pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne pracy konkursowej.  
 3. W ramach Konkursu, Organizator przyzna nagrodę główną o wartości 1250 EUR w postaci biletu Bilet/Wejściówka na mecz Polska – Austria, który odbędzie się dnia 21.06.2024 r. w Niemczech, w Berlinie uprawniający do wejścia do strefy EURO VIP ZONE - UEFA EURO 2024.
 4. Wyniki Konkursu zostaną pokazane i ogłoszone w dniu 03.06.2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00 na kanale YouTube @Polcolor (www.youtube.com/@POLCOLOR), gdzie Organizator wskaże Zwycięzcę. Uczestnicy otrzymają jednocześnie ogłoszenie podanych wyników w postaci linku z informacją na podanego e-maila kontaktowego.
 5. Warunkiem odebrania Nagrody jest przekazanie z chwilą zgłoszenia do Konkursu swoich danych osobowych wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, adres e–mailowy.
 6. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę dla Zwycięzcy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.  
 8. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu z chwilą zgłoszenia do Konkursu lub później z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody a Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie ponownie wybierze Komisja Konkursowa.
 9. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca.  
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora i na kolejnego Zwycięzcę wg opisanej procedury ponownego wyboru Zwycięzcy.
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.   
 12. Ponieważ nagrodą jest bilet na finał UEFA EURO 2024 (dalej: „Bilet”), obowiązują również następujące warunki:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kosztów mających związek z nagrodami, które nie zostały jasno i wyraźnie uwzględnione w ramach takiej nagrody, w tym w szczególności kosztów posiłków, wydatków osobistych, ubezpieczenia oraz dodatkowych kosztów podróży.
  2. Zwycięzca Biletu
   - musi być w stanie podróżować w okresach wymaganych dla danej daty wydarzenia,
   - będzie odpowiedzialny za wszystkie swoje podróże (i wszelkich osób towarzyszących) (w tym wszelkie stosowne ubezpieczenia),
   - będzie również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie ustalenia dotyczące podróży dokonane w związku z Biletami są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa miejscowego i krajowego, regulacjami i wytycznymi oraz musi mieć możliwość otrzymania wiadomości od Organizatora z prośbą o podanie dodatkowych informacji, w tym także  niezbędnych danych osobowych oraz określonych zapewnień dotyczących odbioru Biletów.
   - Bilety podlegają regulaminowi wszystkich dostawców określonych usług, które są uwzględnione w nagrodzie. Na przykład dostawcy hoteli lub innych zakwaterowania, organizatorzy wydarzeń oraz zasady i polityki dotyczące wydarzeń. Regulamin UEFA dotyczący wystawiania biletów i zasady dotyczące stadionu są dostępne tutaj: https://support.tickets-euro2024.uefa.com/hc/en-us].
 13. Nagrody nie można wymienić na gotówkę, kredyt ani inne towary bądź usługi. W sytuacji odmowy przyjęcia nagrody albo braku możliwości jej przyjęcia, nagroda pozostanie własnością Organizatora.
 14. Bilet przyznaje się na z góry ustalony mecz; zwycięzcy nie przysługuje prawo wyboru meczu, który chciałby zobaczyć. 
 15. Zwycięzcy surowo zabrania się sprzedaży swojej nagrody jakiejkolwiek innej osobie.

§ 5. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.  

§ 6. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem w terminie do dnia 10.06.2024 roku.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie kolejnych 10 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 10 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.  
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego.  

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  
  1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem.  
  2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:  
   - przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu,  
   - rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 
  3. Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:  
   - Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,  
   - Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.  
  5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmie kurierskiej / Poczcie Polskiej za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody.  
  7. Uczestnikowi oraz osobie trzeciej przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  
  8. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: https://xeondesign.pl/plastpol/uefa oraz Zleceniodawcy: https://polcolor.com/plastpol/uefa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn nie zależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
 3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.  
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.    
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

Organizator Konkursu:
Xeon Design Spółka z o.o. 

Aktualizacja § 4 pkt. 4 na dzień: 3.06.2024 odnośnie godziny ogłoszenia wyników.

Wyniki Konkursu zostaną pokazane i ogłoszone w dniu 03.06.2024 r. (poniedziałek) godz. 14.00 na kanale YouTube @Polcolor (www.youtube.com/@POLCOLOR), gdzie Organizator wskaże Zwycięzcę. Uczestnicy otrzymają jednocześnie ogłoszenie podanych wyników w postaci linku z informacją na podanego e-maila kontaktowego.